VERSKEIE OPSIES OM TE OORWEEG WANNEER DAAR OOR `N HUWELIKSGOEDERE BEDELING BESLUIT WORD

Gewoonlik is die huweliksgoederebedeling die laaste aspek waaroor `n egpaar dink wanneer `n troue beplan word. `n Huweliksvoorwaardekontrak moet geteken en verly word voor die huwelik voltrek word, maar mag geregistreer word binne drie maande nadat die huwelik voltrek is. Daar is verskeie opsies wat oorweeg moet word wanneer daar oor `n huweliksgoederebedeling besluit word:

Huwelik binne gemeenskap van goed: Partye wat in die huwelik tree sonder dat `n huweliksvoorwaardekontrak voltrek word sal outomaties binne gemeenskap van goedere getroud wees. Die gades se boedels, wat bates en laste insluit, sal saamsmelt en `n gekonsolideerde boedel vorm. Die opsie word nie aanbeveel nie aangesien die laste van een gade teen die boedel van `n ander gade afgedwing kan word. Indien een van die partye te sterwe kom sal die saamgesmelte boedel van die gades deur die eksekuteur van die boedel beredder word en die oorlewende gade sal in so geval afhanklik wees van die afhandeling van die boedel deur die eksekuteur. Indien die huwelik beëindig word sal die boedel gelyk tussen die gades verdeel word. Sekere aksies mag nie sonder die skriftelike toestemming van `n ander gade geneem word nie.

Huwelik buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwasbedeling: Die boedels van die gades bly die eiendom van die onderskeie gades. Dit sluit laste in. Gades raak op geen stadium geregtig op die bates van – of aanspreeklik vir die laste van die ander gade nie. By afsterwe van een gade sal die boedel van die lewende gade normaal voortbestaan en sal die gade nie afhanklik raak van die afhandeling van die boedel deur die eksekuteur nie.

Huwelik buite gemeenskap van goed met insluiting van die aanwasbedeling: Die boedels van die gades bly die eiendom van die onderskeie gades wat die laste insluit. Gades raak op geen stadium geregtig op die bates van – of aanspreeklik vir die laste van die ander gade nie. By beëindiging van die huwelik deur dood of egskeiding word die gades geregtig op die helfte van die groei van die ander gade se boedel. By afsterwe van een gade sal die boedel van die lewende gade normaal voortbestaan en sal die gade nie afhanklik raak van die afhandeling van die boedel deur die eksekuteur nie. Die gades kan besluit om bates wat in die huwelik ingebring word uit te sluit van hulle boedels en die gelyste bates sal nie deel vorm van die berekende groei met beëindiging van die huwelik nie.

Sien `n praktiese verduideliking van die aanwasbedeling in voorbeeld 1 hieronder.

 1. Die 1ste gade se boedel was in die begin van die huwelik R10,000.00.
 2. Die 2de gade se boedel was in die begin van die huwelik R50,000.00.
 1. By beëindiging van die huwelik het die 1ste gade `n boedel met `n netto waarde van R50,000.00 met `n aanwas van R40,000.00;
 2. By beëindiging van die huwelik het die 2de gade `n netto boedel waarde van R100,000.00 met `n aanwas van R50,000.00.
 1. By beëndiging van die huwelik raak die gade wie se boedel met die minste gegroei het (gade 1) geregtig op helfde van die verskil tussen die aanwas van die twee boedels bereken as volg:
  1. Gesamentlik netto waardes: R40,000.00 + R50,000.00 = R90,000.00;
  2. Die boedel met die kleinste aanwas word van die totale waardes afgetrek: R90,000.00 – R40,000.00 = R50,000.00;
  3. Gade 1 se boedel raak dus geregtig op R25,000.00 van die boedel van gade 2.

Wil u die huweliksbedeling verander nadat die huwelik voltrek is? Kontak ons gerus vir `n kwotasie (kontak besonderhede beskikbaar op ons “contact us” bladsy).

 1. Kontak ons en voorsien ons van u besonderhede en baie belangerik die datum van u troue.
 2. `n Faktuur met ons trustrekeningbesonderhede sal aan u versend word met verdere instruksies.
 3. `n Praktiserende prokureur sal u kontak om die enige navrae in verband met die voorgestelde huweliksbedeling te bespreek.
 4. Sodra daar op `n opsie besluit is sal die voltooide dokumentasie aan u versend word vir ondertekening. Die dokumentasie sal `n volmag insluit wat aan ons kantore gepos moet word. Afskrifte van die dokumentasie kan intussen aangestuur word per faks of e-pos wat die prokureur magtig om voor die notaris te verskyn om die ooreenkoms te verly waarna die notaris die ooreenkoms by die registrateur van aktes sal indien vir verlyding.
 5. Die geregistreerde ooreenkoms sal aan u versend word per geregistreerde pos of die wyse wat deur u gekies word onderhewig aan direkte kostes vir wyse van versending.

Barnard Incorporated is a firm of attorneys situated in Centurion, Pretoria.

CALL ME BACK

enter your details below

© 2019 Barnard Inc All rights reserved | Incorporated by Right Click Media