Conveyancing Sample Agreements

KOOPKONTRAK – KONSEP OOREENKOMS

Ek/Ons, die ondergetekende/s: ____________________________________________
Identiteitsnommer: _____________________________

En: ___________________________________________
Identiteitsnommer: _____________________________

Getroud binne/buite gemeenskap van goedere / ongetroud

 

(VERKOPER/S)

en

Ek/Ons, die ondergetekende/s: ____________________________________________
Identiteitsnommer: _____________________________

En ___________________________________________
Identiteitsnommer: _____________________________

Getroud binne/buite gemeenskap van goedere / ongetroud

 

(KOPER/S)

1. ERF BESKRYWING

• Verband lening tans by: ________________________________________________
• Verband lening nommer: _______________________________________________
• Gedeelte: ___________________ Dorpsgebied: _____________________________
• Straat adres: _________________________________________________________
• Erf bekend as: ________________________________________________________
• Eenheid/Erf nommer: __________________________________________________
• Deeltitel skema nommer: _______________________________________________
• Tesame met toesluit motorhuis nommer: ___________________________________
• Parkering(s): _________________________________________________________
• Beheerliggaam/Huiseienaarsvereniging: ___________________________________
• Maandelikse heffings: __________________________________________________

 

2. KOOPPRYS

Die koopprys is die bedrag van R________________________ (_) Belasting op Toegevoegde Waarde ingesluit (indien van toepassing)

Betaalbaar soos volg:

a) In Kontant die bedrag van R_____________________ (_) welke bedrag betaalbaar is aan die Aktevervaardiger binne _________ (_) dae na aaname van hierdie aanbod, en onderhewig aan Klousule 7 (SEWE) hiervan,om in trust gehou te word in ‘n rentedraende rekening. Sodanige rente sal aan die Koper betaalbaar wees.

b) Vir die balans van R_______________________ (_) sal daar binne ____ (_) dae na aaname van hierdie aanbod ‘n geskikte waarborg(e) verskaf word ten gunste van die Verkoper of sy/haar genomineerde, betaalbaar, vry van wisselkoers en ander bankkoste, te Pretoria teen registrasie van oordrag op naam van die Koper.

 

3. VOETSTOOTS

Die Koper erken dat hy/sy die eiendom besigtig het en dat geen wanvoorstellings aan hom/haar gemaak is nie, en dat hy/sy die eiendom voetstoots koop soos dit staan, onderhewig aan die titelvoorwaardes waaronder dit gehou word en dat die Verkoper nie verantwoordelik is vir enige gebreke, sigbaar of andersins, aan die eiendom of vir enige skade wat gely mag word deur die Koper as gevolg van enige sodanige gebreke nie.

 

4. OKKUPASIE

Okkupasie van genoemde eiendom sal aan die Koper gegee word op __________________________________ vanaf welke datum alle risiko op die Koper sal oorgaan, behalwe die risko gedek deur die Verkoper se Huiseienaarsversekeringspolis. Vanaf datum van registrasie van transport sal die Koper verantwoordelik wees vir die betaling van alle belastings, munisipale en ander uitgawes of heffings van watter aard ookal, en hy/sy onderneem om aan die Verkoper ‘n pro rata deel van sodanige uitgawes terug te betaal, wat vooruitbetaal mag wees na datum van okkupasie. Die algehele risko sal aan die Koper oorgedra word op datum van registrasie. Besit sal gegee word op datum van registrasie van transport en die Koper sal geen reg hê om enige veranderings aan die eiendom aan te bring voor genoemde datum van registrasie nie. Indien die Koper wel enige verbeteringe aanbring op eie onkoste sal hy dit op eie risiko aanbring en geen eis teen die Verkoper kan instel indien die transport vir watter rede ookal nie geregistreer word nie.

 

5. OORDRAG

Oordrag van die eiendom sal plaasvind deur die Aktevervaardigers MALAN PROKUREURS te 10 Maraisstraat, Baileys Muckleneuk, Pretoria, tel: 012-346-3971 / faks: 086 615 1337[VOORBEELD] en alle oordragkostes, insluitende, hereregte of belasting op toegevoegde waarde, welke een van toepassing is, sal onmiddelik betaalbaar wees deur die Koper op aanvraag van die Aktevervaardiger.

 

6. AANVAARDING

Hierdie aanbod is onheroeplik tot _________________________ en dit word uitdruklik ooreengekom dat die koop gesluit is sodra die Verkoper die aanbod aanvaar, hetsy kennis daarvan aan die Koper oorgedra is, aldan nie.

 

7. AGENTEKOMMISSIE

Die Verkoper sal die verkoopskommissie, bereken teen __________% van die bruto koopsom in die bedrag van R_______________ (_) betaal asook belasting op toegevoegde waarde daarop, bereken teen die standaardkoers (hierna die gelde genoem). Die gelde sal as verdien beskou word teen ondertekening van hierdie ooreenkoms deur beide partye en by die nakoming van alle opskortende voorwaardes en sal betaalbaar wees by datum van oordrag van die eiendom. Die Verkoper sal aanspreeklik wees vir sodanige kommissie. Die Verkoper magtig en gee onheroeplik opdrag aan die Aktevervaardiger waarna daar in klousule 5 verwys word om die gelde of fooi, of balans daarvan, wat ookal die geval mag wees uit die opbrengs van die verkoop by registrasie van transport aan die Agent oor te betaal.

 

8. KANSELLASIE VAN OOREENKOMS

Indien die Koper van die bepalings en voorwaardes heirvan verbreek of andersins versuim om daaraan te voldoen en vir ‘n tydperk van sewe (7) dae na aflewering, of sewe (7) dae na afsending van skriftelike, geregistreerde kennisgewing om sodanige versuim reg te stel, in gebreke bly om dit te doen, is die Verkoper geregtig sonder benadeling van enige ander regte wat hy/sy regtens mag hê, om hierdie ooreenkoms summier te kanselleer, herbesit van die eindom te neem en onderhewig aan die Agent se reg op gelde, alle bedrae alreeds betaal te behou as voorafberaamde skadevergoeding, nieteenstaande die Verkoper se reg om spesifieke nakoming van die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms te eis. Indien die ooreenkoms in terme van hierdie klousule gekanselleer word, sal die Koper nie geregtig wees op enige vergoeding ten opsigte van enige skade wat hy/sy mag ly as gevolg van sodanige kansellasie nie.

 

9. OOREENKOMS ONDERHEWIG AAN

Hierdie aanbod is onderhewig aan die toestaan van ‘n lening teen nie later as _______ (_) dae van datum van aanvaarding van R________________ (_) by ‘n geregistreerde bank of bougenootskap teen sodanige rentekoerse en op sodanige voorwaardes soos bepaal deur die bank of bougenootskap waar die aansoek/e vir die lening ingedien is. Die lening mag namens die Koper aangevra word deur die Koper self, die Verkoper, of die Agent. Die koper onderneem om sy/haar volle samewerkking aan Verkoper, of die Agent te verleen ten einde sodanige lening te bekom en dit onderteken en volle inligting verskaf, en alle vereiste dokumentasie vir sodanige lening binne 3 (drie) werksdae vanaf aanvaarding hiervan voorsien. Hierdie voorwaarde sal verwesenlik wees by die toekening van ‘n lening deur ‘n finansiële instansie. In die geval waar die Koper nie instaat is om die lening binne die periode soos hierbo genoem, te bekom nie, sal daar ‘n outomatiese verlenging van 14 (veertien) dae in werking tree met die voorbehoud dat daar reeds ‘n kwotasie/aanbod van ‘n finasiële instansie ontvang is.

 

10. INDIEN EIENDOMSBESKRYWING FOUTIEF IS

Indien die beskrywing van die eiendom hierin foutief blyk te wees, sal sodanige fout nie bindend op die Verkoper wees nie, en die beskrywing van die eiendom soos uiteengesit in die Verkoper se titelakte sal van toepassing wees. Die partye stem hiermee saam dat indien sodanige foutiewe beskrywing hierin mag voorkom, die ooreenkoms gewysig sal word om gevolg te gee aan die bedoeling van die partye.

 

11. OKKUPASIE HUUR

Die betrokke party wat okkupasie geniet terwyl die eiendom in die naam van die ander party geregistreer is, sal aan sodanige party vir die duur van die okkupasie ‘n bedrag van R_________________ (_) per maand betaal welke bedrag maandeliks vooruitbetaalbaar aan die Aktevervaardiger sal wees. Indien oordrag gedurende die loop van die maand plaasvind, sal bogenoemde bedrag pro rata bereken word. Sou hierdie Ooreenkoms vir welke rede ookal gekanselleer word, word daar ooreengekom dat geen huurooreenkoms tot stand gekom het as gevolg van okkupasie deur die Koper voor datum van oordrag nie.

 

12. VERTRAGING VAN TRANSAKSIE

Indien die oordrag deur die Koper se toedoen vertraag word, moet die Koper vir die duur van die vertraging, of die mandelikse bedrag soos bepaal in Klousule 11 hierbo of rente op die koopprys teen die heersende primakoers aan die Verkoper betaal, wat ook al die groter bedrag mag wees. Hierdie voorwaarde sal ook op die Verkoper van toepassing wees in geval hy/sy vir enige vertraging van die oordrag verantwoordelik is.

 

13. GEEN WYSIGINGS

Geen toegewing, tegemoetkoming of uitstel wat die Verkoper aan die Koper mag verleen of toelaat ten opsigte van enige betaling hiervan of enige ander ding of verpligting wat die Koper in terme hiervan moet doen of nakom, sal onder geen omstandighede beskou word as ‘n afstandoening van die Verkoper se regte nie en die Verkoper sal geregtig wees om sonder kennisgewing streng en stiptelike nakoming van elke en iedere bepaling of voorwaarde hiervan te eis. Geen ooreenkoms tussen die Koper en die Verkoper om hierdie ooreenkoms te kanselleer, te verander of om enige iets by te voeg sal bindend of van enige krag wees tensy sodanige ooreenkoms op skrif gestel en deur albei partye voor getuies geteken word nie.

 

14. JURISDIKSIE

Die partye stem in tot die jurisdiksie van die Landdroshof wat jurisdiksie sal hê oor alle persone betrokke in onderhandelings rakende hierdie Ooreenkoms, nieteenstaande die feit dat die saak onder dispuut die Hof se juriskiskie kan oorskry. Nieteenstaande die voorafgaande, is die partye en die Agent geregtig om enige aksie in te stel teen enige party gemoeid in hierdie Ooreenkoms in enige Afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika.

 

15. REGSKOSTES

Alle koste en terugbetalings, insluitende regsonkoste gebaseer op die prokureur-en-kliënteskaal, wat gehef word deur die Agent vir die invordering of die beywering vir die invordering van sy/haar Agentekommissie, sal betaalbaar wees deur die party aanspreeklik vir die betaling van die genoemde gelde aan die Agent soos en wanneer gehef.

 

16. ONDERTEKENING VAN OOREENKOMS DEUR MAATSKAPPY, BESLOTE KORPORASIE EN/OF TRUST

Indien die Koper ‘n Maatskappy, Beslote Korporasie of Trust is, of ‘n Maatskappy wat opgerig of geinkorporeer staan te word, sal die ondertekenaar hiervan in sy/haar persoonlike hoedanigheid deur die byvoeging van sy/haar handtekening tot hierdie Ooreenkoms se laaste bladsy homself/haarself bind as borg en mede-hoofskuldenaar tot voldoening van die verpligtinge van die Koper voortspruitend uit die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms ten opsigte van die Verkoper en/of Agent. Die ondertekenaar onderneem hiermee om oordrag van die eiendom in sy/haar eie naam te neem indien sodanige Maatskapppy Trust of Beslote Korporasie wat nie opgerig, geinkorporeer of gestig is nie, (en in die geval van ‘n Maatskappy, ‘n Sertifikaat om besigheid te begin) en, waar van toepassing hierdie aanbod te ratifiseer en aan te neem, binne ‘n tydperk van dertig (30) dae vanaf datum van aaname hiervan.

 

17. VERKOOP BORD DEUR AGENT

Die partye kom ooreen dat die Agent ‘n Verkoopbord mag oprig op die eiendom, welke bord vir ‘n periode van 60 (sestig) dae op die eiendom opgesit mag word na datum van alle opskortende voorwaardes in terme van hierdie ooreenkoms.

 

18. FINALE OOREENKOMS

Hierdie Ooreenkoms behels die volle Ooreenkoms tussen die partye en daar is geen verdere voorwaardes, waarborge en/of voorstellings, behalwe wat hierin uiteengesit is nie en hierdie Ooreenkoms mag alleenlik gewysig word indien sodanige wysigings op skrif gestel word deur albei partye onderteken word.

 

19. HUURDERS

19.1 Die partye plaas op rekord dat daar tans ‘n huurkontrak tussen die Verkoper en huurders bestaan en die huur gaat voor koop beginsel geld deurdat die huidige huurkontrak se tydperk moet verstryk voordat die huidige huurders die eiendom sal verlaat.

19.2 Indien registrasie plaasvind voor die huurkontrak verstryk sal die huurkontrak sedeer word aan die Koper na registrasie en sal die huurkontrak se periode moet verstryk voordat die Koper die eiendom kan okkupeer en/of uitverhuur.

 

20. AFKOEL PERIODE

Die Koper is nie geregtig om hierdie aanbod te herroep of hierdie ooreenkoms te beeïndig kragtens Artikel 29A van die Wet op Vervreemding van grond No68 van 1981 nie.

 

21. ELEKTRISITEIT SERTIFIKAAT DEUR VERKOPER

Die Verkoper onderneem hiermee om die Aktevervaardigers voor datum van okkupasie deur die Koper of oordrag van die eiendom op die Koper se naam te voorsien met ‘n geldige Elektrisiteit Sertifikaat (Wet 6 van 1983) soos gewysig. Alle kostes wat hiermee gepaard gaan insluitende enige herstel kostes vir die uitreiking van die sertifikaat sal die Verkoper vereffen.

 

22. VRYWARINGS KLOUSULE

Hiermee vrywaar die Verkoper die Koper teen enige eise vir agterstallige water- en elektrisiteitbetalings vanaf die Stadsraad en aanvaar hiermee volle verantwoordelikheid vir die vereffening daarvan tot en met datum van okkupasie deur die Koper of registrasie welke eerste plaasvind.

 

23. DOMICILIUM

Die partye kies as domicilium citandi et executandi die volgende adresse :

VERKOPER:__________________________________________________________________________

KOPER:______________________________________________________________________________

 

24. TOEBEHORE IN EIENDOM

Die eiendom word verkoop met alle toebehore van permanente aard (insluitende matte, lig toebehore, lig kandelare, gorduin reëlings, gordyn ringe, blinders, alle ingeboude kaste, laaie, spieëls, ingeboude oond, televisie antenna, swembad skoonmaak gereedskap, insluitende elektriese swembad toerusting, diefwering, afstand beheer toebehore vir elektriese hekke en motorhuis deure, ingeboude kroeg en stoele sowel as bestaande bome en plante in die tuin) op datum van aanvaarding van hierdie ooreenkoms of soos ooreengekom deur partye. Die Verkoper bevestig dat alle toebehore in en om die eiendom ten volle vereffen is en sy eiendom is en dat dit in werkende toestand is. Die Koper onderneem om die toebehore in stand te hou en in dieselfde werkende toestand te hou vanaf datum van okkuppasie en/of oordrag in die Koper se naam.

 

25. BTW EN INKOMSTE BELASTING

VERKOPER:

25.1.1 Die Verkoper bevesig dat hy/sy geregistreer is vir BTW met nommer: __________________
En/of
25.1.2 Die Verkoper bevestig da thy/sy geregistreer is vir Inkomste Belasting met nommer: ____________________.

KOPER

25.1.3 Die Koper bevestig dat hy/sy geregistreer is vir BTW met nommer: ____________________
En/of
25.1.4 Die Koper bevestig da thy/sy geregistreer is vir Inkomste Belasting met nommer: ____________________.
25.2 Op datum van ondertekening van hierdie ooreenkoms sal beide die Verkoper en Koper die Aktevervaardigers voorsien met ‘n afskrif van bewys van inkomste belasting nommer (IRP5) en/of BTW vorm 103 wat die registrasie vir BTW sal bevestig.

 

26. SPESIALE VOORWAARDES

____________________________________________________________________________________

GETEKEN TE _________________ op hierdie _____ dag van ___________2015.
AS GETUIES
1. __________________________ ____________________________
VERKOPER
2. __________________________ ____________________________
VERKOPER

GETEKEN TE _________________ op hierdie _____ dag van ___________2015.
AS GETUIES

1. __________________________ ____________________________
KOPER
2. __________________________ ____________________________
KOPER

 


AGREEMENT OF SALE – SAMPLE AGREEMENT

I/we, the undersigned: ____________________________________________
Identity number: _____________________________

and: ___________________________________________
Identity number: _____________________________

Married in/out of community of property to each other / unmarried

 

(SELLER/S)

And

I/we, the undersigned: ____________________________________________
Identity number: _____________________________

and: ___________________________________________
Identity number: _____________________________

Married in/out of community of property to each other / unmarried

 

(PURCHASER/S)

1. PROPERTY DESCRIPTION

• Present bond held by: __________________________________________________
• Bond Account number: _________________________________________________
• Stand number: ________________________ Township: ____________________
• Street address: _______________________________________________________
• Property known as: ____________________________________________________
• Unit/Erf number: _______________________ Sectional Title number: __________
• Together with lock-up garage(s): _________________________________________
• Carport(s): ______________________ Parking(s): __________________________
• Body Corporate: ______________________________________________________
• Levy amount: ________________________________________________________

 

2. PURCHASE PRICE

The purchase price is the sum of R________________________ (_) value added Tax inclusive (if applicable).

Payable as follows:

c) In cash the sum of R_____________________ (_) to be paid to the Transfering Attorneys within ______ (_) days of acceptance of this offer and subject to Clause 7 hereof, or be held in trust in an interst bearing account. The interst so earned shall accrue to the Purchaser.

d) For the balance of R_____________________ (_) there shall be furnished within ______ (_) days of acceptance of this offer an approved guarantee in favour of the Seller of his/her nominee payable free of bank exchange at Pretoria upon registration of transfer into the name of the Purchaser.

 

3. VOETSTOOTS

The Purchaser acknowledges that he/she has inspected the property and that no misrepresentations have been made to him/her in regard thereto and that he/she purchases the property “voetstoots” to the extent such as it now lies, subject to the conditions of title under which it is held, and the Seller shall not be liable for any defects patent of latent to the property or any damages which the Purchaser may suffer as a result of such defects.

 

4. OCCUPATION

Occupation of the said property shall be given to the Purchaser on ________________________ from which date all risk other than the risk covered by the Sellers Homeowners Insurance Policy shall pass to him/her. From date of registration of transfer the Purchaser shall be responsible for the payment of all rates and taxes, municipal- and other charges or levies of whatsoever nature in respect thereof, and he/she undertakes to refund the Seller a pro rata share of any such charges which the Seller may have paid in advance of that date. The total risk in the property shall pass to the Purchaser on date of registration of transfer. Possession shall be given on date of registration of transfer before which date the Purchaser shall be preciuded from making any alterations to the property. Should the Purchaser improve the property on his own account it would be on his own risk and he will not have any claims whatsoever against the Seller should registration not take place for whatever reason.

 

5. TRANSFER ATTORNEY

Transfer of the property shall be effected by the Transferring Attorneys MALAN ATTORNEYS, 10 Marais street, Baileys Muckleneuk, Tel: (012) 346 3971 / Fax: 086 615 1337 [EXAMPLE ONLY] from PRETORIA and all costs of transfer, including transfer duty or value added tax whichever is applicable shall be paid by the Purchaser immediately upon request by the Transferring Attorney.

 

6. EXPIRY

This offer is irrevocable until _____________________ and it is distinctly understood that if this offer is accepted by the Seller the sale is concluded, whether or not notification of such acceptance has been received by the Purchaser.

 

7. AGENT COMMISSION

The Seller shall pay the Agent’s professional fee calculated at ______% of the gross purchase price of R________________________ and value added tax thereon at the standard rate (herein collectively referred to as “the fee”). The Seller irrevocably authorises and instructs the Transferring Attorney referred to in Clause 5 to make payment of the fee or the balance thereof, as the case may be to the Agent from the proceeds of the sale upon registration of transfer.

 

8. BREACH

Should the Purchaser breach or otherwise fail to comply with any of the terms and conditions hereof and remain in default for a period of seven (7) days after delivery of, or seven (7) days after despatch of written, registered notice to the Purchaser by the Seller requiring such default to be remedied, the Seller shall be entitled, without prejudice to any other rights he/she may have at law to cancel this Agreement, repossess and re-occupy the property and, subject to the Agents rights to his fee retain all monies paid by the Purchaser as a pre-estimate of damage, notwithstanding the Sellers rights to demand specific performance of the terms and conditions hereof. In the event of the cancellation of this Agreement in terms of his Clause, the Purchaser shall not be entitled to any compensation for any damages which he/she may suffer as a result of the cancellation.

 

9. AGREEMENT SUBJECT TO

This offer is subject to the granting of a loan by no later than ________ (_) days from date of acceptance of R__________________ (_) by a registered bank or building society at such rates of interest and on such conditions as are stipulated by the bank or building society to which the applications for the loan is/are made. This loan may be obtained on behalf of the Purchaser by the Seller, the Agent or the Purchaser itself. The Purchaser undertakes to fully co-operate with the Seller, or the Agent to obtain such loan and shall provide full information and sign all required documentations for such loan application. The Purchaser further undertakes to apply for such a loan within 3 (THREE) working days of acceptance hereof. On the granting of such loan by a financial institution this condition shall be deemed to have been fullfilled. In the event of the Purchaser being unable to obtain the loan within the period referred to above, an automatic extension of fourteen (14) days will be applied, provided that a quote/offer from a financial institution has already been obtained.

 

10. PROPERTY DESCRIPTION

If the property has been erroneously described herein, such error shall not be binding on the Seller, but the description of the property as set out in the Sellers tile deed shall apply and in such even the parties agree to the rectification of this agreement to conform the intention of the parties.

 

11. OCCUPATION AMOUNT

The party enjoying occupation while the property is registered in the name of the other party shall pay to said party for the period of such occupation an amount of R_______________ (_) per month payable monthly in advance to the Transferring Attorney. Should transfer take place during the month, the above amount shall be pro rata. Should this Agreement be cancelled for any reason whatsoever, it is agreed that no tenancy has been created by the having taken occupation prior to transfer.

 

12. DELAY IN PROCESS

Should the registration of transfer be delayed due to any cause for which the Purchaser is responsible, then he/she shall pay to the Seller the amount as is provided for in Clause 11 above or interest for the period of such delay at the current rate charged by prime rate on the amount of the purchase price, whichever is the greater. This condition shall also be applicable to the Seller in the case of a delay on his/her part.

 

13. NO AMENDMENTS

No latitude or extension of time which may be allowed by the Seller to the Purchaser in respect of any payment provided for herein or any matter or thing which the Purchaser is bound to perform or observe in terms hereof shall under any circumstances e deemed to be a waiver of the Sellers rights and the Seller will be entitled to claim without notice compliance with each and every provision or term hereof. Any agreement between the Purchaser and Seller to cancel after or add to this Agreement shall not be binding and shall be of no force or effect unless reduced to writing and signed by the parties before witnesses.

 

14. JURISDICTION

The parties consent to the jurisdiction of the Magistrate Court having jurisdiction over its person in respect of all proceedings connected with this Agreement, notwithstanding that the value of the matter in dispute might exceed the Courts jurisdiction. Notwithstanding the foregoing, the parties and the Agent shall be entitled to institute all or any proceeding against any party connected with this Agreement in any Division of the High Court of South Africa having jurisdiction.

 

15. LEGAL COSTS

All costs and disbursements including legal costs on the attorney-and-client scale incurred by the agent collecting or endeavouring to collect its agent fee shall be payable by the party responsible to pay the said commission to the agent as a when incurred.

 

16. SIGNING BY CC, TRUST OR COMPANY

In the event of the purchaser being a Company, Close Corporation or Trust or a Company yet to be formed or incorporated, then the signatory hereto in his personal capacity shall by appending his signature to this Agreement of Sale on the last page, bind himself as surety and co-principal debtor for the obligations of the Purchaser arising from the terms and conditions of this agreement to the Seller and/or agent. The signatory hereby undertakes to take transfer of the property into his own name should such Company or CC not be formed or incorporates (and in the case of Company the obtaining of a Certificate to Commence Business) and where applicable ratify and adopt this offer within thirty (30) days of date of acceptance hereof.

 

17. PROPERTY SOLD

17.1 The parties hereby agree that the agent may erect a “Sold” sign on the property which sign may be displayed for a period of 60 (sixty) days form the date of fulfilment of all suspensive conditions of this Agreement OR

17.2 The parties agree that there is no estate agent involved in the sale of the property and that no estate agent/s was the effective cause of the transaction and that no agents’ commission is payable whatsoever.

 

18. FINAL AGREEMENT

This Agreement constitutes the full agreement between the parties and there are no other conditions guarantees and/or representations save and except those herein contained and my only be varied it reduced to writing and signed by die parties hereto.

 

19. TENANTS

The parties place on record that there is:

19.1 currently a lease agreement in place between the seller and tenants which agreement will be valid until date of expiry of the agreement which agreement is attached hereto;

19.2 there is currently no lease agreement between the Seller and any tenants;

If 19.1 is applicable the agreement:

19.2.1 Will be ceaded to the purchaser after registration until the lease period expires and/or

19.2.2 The tenants will have the option to give notice in terms of the lease agreement to the Seller once the property is sold;

 

20. COOL DOWN CLAUSE

The Purchaser shall have no right to cancel or _______ this agreement in terms of Art 29A of the Alienation Land Act, 68 of 1981.

 

21. ELECTRICAL CERTIFICATE

The Seller hereby undertakes to furnish the Transferring Attorney prior to occupation by the Purchaser, or transfer, whichever is the earlier, with a valid certificate of Compliance (Act No 6 of 1983, as amended. All costs incurred in obtaining such a certificate including costs of any repairs or replacements required in order for the certificate to be issued shall be borne by the Seller.

 

22. INDEMNITY

The Seller hereby indemnifies the Purchaser against any claims for arrears water and electricity form the Town Council and accepts responsibility for the payments thereof up and until the purchaser occupied the property or date of registration whoever comes first.

 

23. DOMICILIUM

The Purchaser and Seller choose their addresses given on page 1 of this agreement, as the address at which they will accept delivery of service of all notices and legal process. All notices required to be given by one party to the other shall be in writing and shall be deemed to be received by the addressee on this fourth day following the posting thererof by pre-paid registered post or on the date of delivery or transmission thereof if delivered by hand or if transmitted by fax.

SELLER:____________________________________________________________________

PURCHASER:________________________________________________________________

 

24. FIXTURES AND FITTINGS

The property is sold with all fixtures and fittings of a permanent nature (including but not limited to fitted carpets, fixed light fittings and chandeliers, curtain rods, rings, rails and blinds, all fitted cupboards, shelves and mirrors, existing built-in over/extractor fan, television antennae and all pool cleaning equipment including automatic pool cleaning equipment, burglar alarm remote controle units for automatic gates and garage doors, fitted bar and bar stools as well as all trees and rooted plants situated on it at the date of this offer, unless specifically excluded. The Seller warrants that all such fixtures and fittings are his/her property are fully paid for and at date of occupation shall be in good condition and working order. The purchaser undertakes to maintain the fictures and fittings in same good condition and working order from date of occupation to date of transfer.

 

25. VAT & INCOME TAX

25.1.1 The Seller confirm that he/she is a registered vendor for VAT purposes with VAT registration number: ____________________________.
25.1.2 The Seller is registered for income tax with income tax number: ___________________ and _____________________.
25.1.3 The Purchaser confirm that he/she is a registered vendor for VAT purposes with VAT registration number: ____________________________.
25.1.4 The Purchaser/s is registered for income tax with income tax number: ____________________ and _________________.
25.2 On date of signature of this offer to purchase both the Seller and the Purchaser will supply the conveyancers with copy of the notice of registration for income tax namely form IRP5 and or form VAT103 which confirms registration as a VAT vendor.

 

26. ADDITIONAL CLAUSES / SPECIAL CONDITIONS

__________________________________________________________________________

SIGNED AT _________________ on this ______ day of _______________________2015.
AS WITNESSES
1. __________________________ ____________________________
SELLER
2. __________________________ ____________________________
SELLER

SIGNED AT _____________________ on this _____ day of ____________________2015.
AS WITNESSES
1. __________________________ ____________________________
PURCHASER
2. __________________________ ____________________________
PURCHASER

CALL ME BACK

enter your details below

© 2019 Barnard Inc All rights reserved | Incorporated by Right Click Media